22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Π. Παπαγιάννης | Ακτινοπροστασία προσωπικού και ασθενή στην πράξη

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,069 total
6,149 live
1,003 video
435,627 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 11:30-13:00 Β’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE B’
Ακτινοπροστασία σε εφαρμογές επεμβατικής Καρδιολογίας
Πρόεδροι: Ε. Γεωργίου (Αθήνα), Α. Σπανός (Αθήνα)
Radiation Protection in Interventional Cardiology applications
Chairpersons: E. Georgiou (Athens), A. Spanos (Athens)

11:30-11:45 Γιατί είναι απαραίτητες οι γνώσεις ακτινοπροστασίας στην
επεμβατική Καρδιολογία. Ελληνική και διεθνής εμπειρία – Δ. Συρσελούδης (Αθήνα)
The importance of radiation protection knowledge in interventional Cardiology. Greek and international experience – D. Syrseloudis (Athens)

11:45-12:00 Μεγέθη-μονάδες δοσιμετρίας. Βιολογικά αποτελέσματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας – Π. Καραΐσκος (Αθήνα)
Measures-unoits of dose. Biological effects of ionizing radiation – P. Karaiskos (Athens)

12:00-12:15 Διεθνείς και Ελληνικοί κανονισμοί ακτινοπροστασίας – Π. Δημητρίου (Αθήνα)
International and Greek radiation protection regulations – P. Demetriou (Athens)

12:15-12:30 Ακτινοπροστασία προσωπικού και ασθενή στην πράξη – Π. Παπαγιάννης (Αθήνα)
Radiation protection for personnel and patients in practice – P. Papagiannis (Athens)

12:30-12:45 Τεχνολογία επεμβατικής Ακτινολογίας-Καρδιολογίας – Ε. Ευσταθόπουλος (Αθήνα)
Technology in interventional Radiology-Cardiology – E. Efstathopoulos (Athens)

12:45-13:00 Συζήτηση / Discussion

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views